Fond zoológie

Charakteristika

Najväčšiu časť zbierok predstavujú ráčiky – Crustacea. Z prastarého radu hlbinoviek – Bathynellacea – sú dokladované dva druhy žijúce v tunajších podzemných vodách. A to – Bathynella natans a Parabathynella stygia. Z rôznorožcov – Amphipoda boli zistené tri druhy slepých studničných krivákov z rodu Niphargus. Z rovnakonožcov – Isopoda sav niektorých studniach našla, zo Slovenska opísaná biela slepá žižavica – Proasellus slavus. Pre štrbinové podzemné vody sú typické slepé biele štíhle veslonôžky zo skupiny plaziviek – Harpacticoidea, z ktorých tu nachádzame množstvo druhov.

Pomerne bohatá je aj zbierka hmyzu. Z chrobákov vzácny fúzač alpský – Rosalia alpina, typický pre staré bučiny ako monofág.

Z množstva druhov vtákov pre karpatskú lesnú faunu je pozoruhodný tetrov hoľniak – Lyrurus tetrix. Na miestach, kde pôvodné bučiny nahradili vysadené smreky, smrekovce je významná orešnica perlovaná – Nucifraga caryocatactes, krivonos obyčajný – Loxia curvirostra, králiček zlatohlavý – Regulus regulus, kôrovník dvojprstý – Certhia brachydactyla. Z cicavcov medveď hnedý – Ursus arctos, rys ostrovid – Lynx lynx.

Z oblasti lesostepí sa v zbierkach nachádza z rovnakokrídlovcov vzácna a zavalitá cikáda viničná – Tibicina haematodes. Z chrobákov fúzač trávový – Dorcadion fulvum, roháč obyčajný – Lucanus cervus, larvy ktorého žijú v starých duboch.

Zo vzácnych druhov vtákov, včelárik zlatý – Merops apiaster a dudok chochlatý – Upupa epops. V údoliach v blízkosti tokov a jazierok boli nájdené vzácne druhy vtákov, ako rybárik riečny – Alcedo atthis, vodnár obyčajný – Cinclus cinclus, kúdeľníčka lužná – Remiz pendulinus, ktorá si robí typické vreckovité hniezda zavesené na tenkých konároch vŕb. Z cicavcov veľmi vzácna vydra riečna – Lutra lutra.

Najväčší podiel na zhromaždení viac ako sto tisíc kusov rôznych skupín živočíchov má RNDr. Ján Brtek.

Zaujímavosti

Naj... zoologického fondu

Najrozsiahlejšiu zbierku bezstavovcov predstavujú ráčkovce (Crustacea) v počte 59 522 kusov.

Najťažším exemplárom je medveď hnedý (Ursus arctos), zastrelený v sebaobrane v roku 1988 na Suchej Duši pri Tužine, s dĺžkou tela 200 cm a váhou približne 400 kg.

Najvzácnejšími druhmi bezstavovcov sú pavúk- strehúň škvrnitý (Lycosa signoriensis), motýľ- jasoň červenooký (Parnasius apollo), chrobák - fúzač alpský (Rasalia alpina) a rovnakokrídlovec- cikáda viničná (Tibicen haematodes).

Najvzácnejšími druhmi stavovcov sú včelárik zlatý (Merops apiaster), kraľa belasá (Coracius garrulus), murárik čevenokrídly (Tichodroma muraria), kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus), bocian čierny (Ciconia nigra) a vydra riečna (Lutra lutra).

Najväčším exemplárom je jeleň obyčajný (Cervus elaphus).

Najstarším a zároveň najrozsiahlejším súborom stavovcov sú vtáky získané do zbierok v priebehu rokov 1954-1960.