HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Pre bádateľov

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi z hľadiska základného poslania sprístupňuje hmotné doklady so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry zhromažďované v zbierkovom fonde študentom, odborníkom i laikom zo širokej bádateľskej verejnosti.

Múzeum k bádaniu sprístupňuje i dokumentačný fond (negatívy, diapozitívy, video, digitálny materiál a iné) a knižničný fond (Knižničný fond Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, charakteristika, obsah, katalóg i možnosti bádania v sekcii Múzejná knižnica.)

Žiadateľ, ak prejaví adekvátny záujem, má v prípade potreby možnosť svoj dopyt konzultovať (poradenské a konzultačné služby múzeum poskytuje každý štvrtok a piatok bezplatne - rady a usmernenia zo strany službukonajúceho odborného pracovníka sú nápomocné pri získavaní prehľadu o zložení a obsahu zbierkového fondu múzea).

Žiadateľ bezprostredne (alebo po predchádzajúcej konzultácii) zvolí prezenčné štúdium. O to požiada prostredníctvom oficiálnej písomnej žiadosti (informačný mail múzea: info@muzeumpd.sk), na základe ktorej budú múzeom konkrétne zbierkové predmety zo zbierkového fondu múzea bádateľsky sprístupnené (výpožičný režim a počet kusov je upravený podľa druhu fondového materiálu). V prípade požiadavky je pre odborné a vedecké účely štúdia zbierok potrebné kontaktovať odborných pracovníkov - kurátorov jednotlivých špecializovaných zbierok, ktorí - podľa zamerania zbierky, v ktorej žiadateľ aktuálne báda - asistujú pri štúdiu.

Bádateľňa (miestnosť v múzeu na skúmanie predmetov muzeálneho charakteru) sa nachádza na detašovanom pracovisku múzea na Ulici V. Clementisa 40 v Prievidzi. Vyplnením bádateľského listu sa žiadateľ stáva registrovaným užívateľom (evidencia bádateľov).