HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Pre bádateľov

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi z hľadiska základného poslania sprístupňuje hmotné doklady so zameraním na múzejnú dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry zhromažďované v zbierkovom fonde študentom, odborníkom i laikom zo širokej bádateľskej verejnosti.

Múzeum k bádaniu sprístupňuje i dokumentačný fond (negatívy, diapozitívy, video, digitálny materiál a iné) a knižničný fond (Knižničný fond Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, charakteristika, obsah, katalóg i možnosti bádania v sekcii Múzejná knižnica).

Žiadateľ, ak prejaví adekvátny záujem, má v prípade potreby možnosť svoj dopyt konzultovať (poradenské a konzultačné služby múzeum poskytuje každý štvrtok a piatok bezplatne - rady a usmernenia zo strany službukonajúceho odborného pracovníka sú nápomocné pri získavaní prehľadu o zložení a obsahu zbierkového fondu múzea).

Žiadateľ bezprostredne (alebo po predchádzajúcej konzultácii) zvolí prezenčné štúdium. O to požiada prostredníctvom oficiálnej písomnej žiadosti (informačný mail múzea: info@muzeumpd.sk), na základe ktorej budú múzeom konkrétne zbierkové predmety zo zbierkového fondu múzea bádateľsky sprístupnené (výpožičný režim a počet kusov je upravený podľa druhu fondového materiálu). V prípade požiadavky je pre odborné a vedecké účely štúdia zbierok potrebné kontaktovať odborných pracovníkov - kurátorov jednotlivých špecializovaných zbierok, ktorí - podľa zamerania zbierky, v ktorej žiadateľ aktuálne báda - asistujú pri štúdiu.

Bádateľňa (miestnosť v múzeu na skúmanie predmetov muzeálneho charakteru) sa nachádza na detašovanom pracovisku múzea na Ulici V. Clementisa 40 v Prievidzi. Vyplnením bádateľského listu sa žiadateľ stáva registrovaným užívateľom (evidencia bádateľov).

Žiadosť v praxi

Postup pri zasielaní žiadosti o sprístupnenie zbierkových a dokumentačných fondov:

  1. v prípade elektronického vyplnenia žiadosti, prosíme, v režime úprav dokumentu nahradiť predpísané riadky textom a aktualizovaný dokument zaslať na informačný mail múzea: info@muzeumpd.sk (bádateľ dokument podpisuje dodatočne),
  2. v prípade analógového vyplnenia žiadosti, prosíme, čitateľne vypísať požadované údaje na úrovni predtlačených riadkov, podpísať, vyplnenú žiadosť naskenovať (alebo inak zaznamenať v použiteľnej digitálnej kvalite) a pokračovať podľa bodu a,
  3. ak bádateľ nedisponuje e-mailovým kontom, môže vytlačený, vyplnený a podpísaný dokument zaslať poštou na adresu sídla múzea: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza.

Žiadosť o sprístupnenie zbierkových predmetov* vo formáte RTFŽiadosť o sprístupnenie zbierkových predmetov vo formáte RTF a PDF Žiadosť o sprístupnenie zbierkových predmetov vo formáte PDF
Žiadosť o sprístupnenie digitálnych záznamov* vo formáte RTFŽiadosť o sprístupnenie digitálnych záznamov vo formáte RTF a PDF Žiadosť o sprístupnenie digitálnych záznamov vo formáte PDF

*druhá časť dokumentu slúži na oboznámenie bádateľa s účelom spracovania osobných údajov
a je pevnou súčasťou žiadosti (dokument, prosíme, tlačiť obojstranne)

Kontakt pri eventuálnych otázkach a nezrovnalostiach: info@muzeumpd.sk.