HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Botanika

Botanika

Charakteristika

Súčasný stav botanickej zbierky predstavuje viac ako desať tisíc kusov herbárových položiek, zbieraných od roku 1956 prof. Jánom Kováčikom, ktorý bol kustódom novovzniknutého Krajského múzea v Bojniciach. Zbieral botanický materiál z hornej Nitry. Po príchode v roku 1961 do múzea sa začas venoval tejto činnosti RNDr. Mikuláš Takáč. Jeho zbery pochádzajú väčšinou z hornej Nitry a len malá časť zbieraná na Orave. Do zbierok získal darom botanický materiál z Nízkeho Jesenníka od Bohumila Šulu a ukážky drevnatých častí kríkov a stromov z Arboréta Mlyňany.

Od roku 1977 nastúpila RNDr. M. Straková-Striešková, ktorej zbery boli zamerané vyslovene len z oblasti hornej Nitry. V zbierkach sa nachádzajú druhy reprezentujúce napríklad vysokohorskú flóru. Túto zastupuje horcokvet Clusiov (Ciminalis Clusii), soldanelka karpatská (Soldanella carpatica), žltohlav najvyšší (Trolius altissimus), prilbica modrá (Aconitum napellus) a iné. Bučiny, ktoré tvoria podstatnú časť lesov na hornej Nitre napríklad sopečný Vtáčnik, kryštalická Magura, dokumentujú typické bučinové druhy ako mesačnica trváca (Lunaria rediviva), zubačka cibuľkonosná (Dentaria bulbifera), lipkavec marinkový (Galium odoratum), kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), tôňovka dvojlistá (Maianthemum bifolium).

Na suchých teplých vápencoch a dolomitoch napríklad v predhorí Malej Magury, Veľkého vrchu pri Oslanoch, Horných a Dolných Vesteniciach, našla uplatnenie teplomilná a suchomilná flóra s mnohými panónskymi a mediteránnymi druhmi. Z lesostepných druhov sa v zbierkach nachádza poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis), veternica lesná (Anemone sylvestris), kavyľ Ivanov (Stipa joannis), podkovka chochlatá (Hippocrepis comosa), oman mečolistý (Inula ensifolia) a ďalšie. Zaujímavé je aj vodné a vlhkomilné spoločenstvo rastlín v blízkosti tokov ale aj na podmáčaných lúkach, ktoré reprezentuje vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus), bielokvet močiarny (Parnassia palustris), páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium).

Zaujímavosti

Naj... botanickej zbierky

Najstaršie botanické zbery z horného Ponitria pochádzajú z roku 1956 v počte 223 kusov od prof. Kováčika.

Najvýznamnejším nálezom z horného Ponitria pre flóru Slovenska je taxón vstavač Spitzelov (Orchis Spitzelii).

Najvzácnejším treťohorným reliktom je prvosienka pomúčená (Primula farinosa).

Najzriedkavejšími taxónmi na hornom Ponitrí sú lykovec voňavý (Daphne cneorum), hmyzovník včelovitý (Ophrys apifera) a kosatec sibírsky (Iris sibirica).

Najvlhkomilnejšími rastlinami sú kruštík močiarny (Epipactis palustris), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a mečík škridlicovitý (Gladiolus imbricatus).

Najvzácnejším herbárovým dokladom je hmyzožravá rastlina rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia).

Najsuchomilnejšími rastlinnými druhmi sú kavyľ Ivanov (Stipa joannis), gypsomilka zväzkovitá piesočná (Gypsophila fastigiata subsp. arenaria) a vstavač purpurový (Orchis purpurea).