HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zbierky múzea

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi spravuje viac ako štvrť milióna zbierkových predmetov, ktoré tvoria špecifickú súčasť kultúrneho dedičstva spoločnosti. Spravované muzeálie sú prevažne unikátnymi dokladmi k vývoju prírody a spoločnosti regiónu hornej Nitry. Mnohé zo zbierkových predmetov patria k vyhľadávaným artefaktom a často sú prezentované na celoslovenských podujatiach i na výstavách v zahraničí.

V súčasnosti sa zbierky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi rozdeľujú podľa deviatich odborov: archeológia, história, historické dokumenty, numizmatika, etnológia, výtvarné umenie, geológia, botanika a zoológia.

Archeológia

Systematicky doplňované archeologické zbierky dokumentujú život a vývoj spoločnosti na hornom Ponitrí v obdobiach od staršej kamennej doby až po vrcholný stredovek (zatiaľ), ktoré sa postupne odkrývajú spod nánosov zeme.

Botanika

Botanickú zbierku múzeá tvoria najmä herbárové položky z vlastných zberov, plody i ďalší botanický materiál, ale aj exempláre drevín získané darom. Zbierka v súčasnosti bez kurátorskej opatery.

Etnológia

Najrozsiahlejšou časťou zbierky je zbierka odevu a textilu, nemalý podiel má i zbierka keramiky, ale i ďalšie doklady hmotnej kultúry z hornej Nitry, ktoré dopĺňajú predmety cudzokrajnej etnografie.

Historické dokumenty

Múzeum spravuje mimoriadne cenné historické dokumenty z oblasti poštovníctva, v zbierke figuruje i veľký (a neustále rastúci) počet pohľadníc hornonitrianskych obcí a ďalšie dvojrozmerné tlače i písomnosti.

História

V zbierkach histórie možno nájsť rôznorodé historicky cenné predmety, ktoré slúžia ako hmotné a obrazové doklady, respektíve textové pramene k dejinám regiónu horná Nitra od prvopočiatkov až po nedávnu históriu.

Geológia

Jedinečné paleontologické nálezy treťohornej flóry a fauny, dokladujúce paleogeografický vývoj územia horného Ponitria, horninové vzorky i rozmanité minerály obsahujú precízne vedené geologické zbierky.

Numizmatika

Numizmatické zbierky zahrňujú viac ako 25 000 zbierkových predmetov - mince, medaily, žetóny, známky, núdzové platidlá, papierové platidlá, vyznamenania, rady, numizmatické písomnosti a časti nálezových celkov mincí.

Výtvarné umenie

Jedna z mladších zbierok obsahuje dve stovky diel, ktorým dominujú práce regionálnych výtvarníkov, čiastkovo zastupujúce takmer všetky druhy výtvarného umenia - sochárstvo, maliarstvo, užité umenie a iné.

Zoológia

Rozsiahlu zoologickú zbierku bezstavovcov európskeho významu doplňuje zbierka hmyzu, vtákov i cicavcov - nateraz však v správe zbierok absentuje kurátor tejto stotisícovej zbierky.