HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Služby

Knižnica Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi poskytuje čitateľom tieto služby:

  • výpožičné služby, v súlade s poslaním a špeciálnym charakterom knižnice ide len o prezenčné druhy výpožičiek,
  • medziknižničné výpožičné služby (MVS a MMVS), knižnica na požiadanie čitateľa sprostredkuje výpožičku titulu z alebo do inej knižnice v Slovenskej republike vo forme originálu alebo kópie,
  • konzultačné služby, vychádzajú v ústrety a umožňujú čitateľovi oboznámiť sa s informáciami o katalógoch, fondoch a službách knižnice a o spôsobe ich využívania,
  • bibliograficko-informačné služby, pomenúvajú súbor odborných knihovníckych, bibliografických a faktografických informácií založených na dostupných existujúcich zdrojoch a zbere a systematickom budovaní vlastných fondov,
  • reprografické služby, slúžia len pre vlastnú potrebu čitateľov z dokumentov vo fondoch knižnice alebo z dokumentov zapožičaných prostredníctvom MVS.

Knižnica poskytuje všetky svoje služby podľa ustanovení Knižničného a výpožičného poriadku.

Poplatky

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi od 1. marca 2024 upravuje cenník poplatkov za špeciálne knižničné služby.


Poplatok za zhotovenie reprografických kópií knižničných dokumentov aj v rámci medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby pre bádateľov
1 strana A4 / obojstranná A4: 0,20 € / 0,30 €
1 strana A3 / obojstranná A3: 0,40 € / 0,60 €

Poplatok za zhotovenie kópií knižničných dokumentov pre knižnice
do 10 strán papierovej kópie: zadarmo
nad 10 strán: podľa služby pre bádateľov
do 10 strán digitálnej kópie: zadarmo
nad 10 strán: 0,25 € za stranu

Poplatok za poskytnutie medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby**
výpožičky z knižníc Českej republiky: 4,50 €
výpožičky z krajín Európskej únie: 15,00 €
výpožičky z krajín mimo Európsku úniu a zo zámoria: 25,00 €

Poplatok za spracovanie rešerše
za 1 až 2 predmetové heslá: 10,00 €
za 3 a viac predmetových hesiel (max. 6): 30,00 €

Sankčné poplatky pri strate a poškodení knihy, periodika, dokumentu
výška sankčného poplatku za stratu a poškodenie výpožičky podľa rozhodnutia vedenia Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi


**Pri výpožičke dokumentu z knižníc ČR sadzobná výnimka Národní knihovna Praha; pri výpožičke dokumentu z krajín mimo EÚ sadzobná výnimka British Library (podľa aktuálneho cenníka knižníc poskytujúcich výpožičku).
Poznámka: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi si vyhradzuje právo upraviť výšku poplatku MVS/MMVS podľa cenníka služieb dodávajúceho subjektu.