HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Služby

Knižnica Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi poskytuje čitateľom tieto služby:

  • výpožičné služby, v súlade s poslaním a špeciálnym charakterom knižnice ide len o prezenčné druhy výpožičiek,
  • medziknižničné výpožičné služby (MVS a MMVS), knižnica na požiadanie čitateľa sprostredkuje výpožičku titulu z alebo do inej knižnice v Slovenskej republike vo forme originálu alebo kópie,
  • konzultačné služby, vychádzajú v ústrety a umožňujú čitateľovi oboznámiť sa s informáciami o katalógoch, fondoch a službách knižnice a o spôsobe ich využívania,
  • bibliograficko-informačné služby, pomenúvajú súbor odborných knihovníckych, bibliografických a faktografických informácií založených na dostupných existujúcich zdrojoch a zbere a systematickom budovaní vlastných fondov,
  • reprografické služby, slúžia len pre vlastnú potrebu čitateľov z dokumentov vo fondoch knižnice alebo z dokumentov zapožičaných prostredníctvom MVS.

 

Knižnica poskytuje všetky svoje služby podľa ustanovení Knižničného a výpožičného poriadku.