HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Fond

Charakteristika

Knižnica Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi patrí v zmysle ustanovení zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach k jednému zo základných typov knižníc - špeciálna knižnica a je pevne začlenená do knižničného systému Slovenskej republiky, súčasti štátneho informačného systému.

Fond knižnice Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi svojím charakterom zodpovedá vlastivednému zameraniu múzea s dôrazom na región hornej Nitry. Prevažnú časť fondu tvorí najmä odborná literatúra, hlavne z oblasti spoločenských (odbor histórie, archeológie, etnológie, numizmatiky, výtvarného umenia atď.) a prírodných vied (odbor geológie, botaniky a zoológie). Rozsahom i kvalitou však nezaostávajú ani ďalšie časti knižničného fondu: encyklopédie a lexikóny, jazykové slovníky, odborné periodiká a periodiká regionálneho charakteru, vydávané od začiatku 20. storočia. Medzi tou predposlednou skupinou kraľujú čo do počtu geologické a národopisné zborníky, čo do významu "domovský" vlastivedný zborník Horná Nitra. Nepostrádateľnou, a neustále sa rozširujúcou, je zbierka monografií miest a obcí hornonitrianskeho regiónu.

Knižnica v súčasnom období odoberá 14 titulov periodík regionálneho (MY Hornonitrianske noviny, Bojnické zvesti, Prievidzský občasník, ...) i celoslovenského charakteru (Historická revue, Múzeum, Pamiatky a múzeá, Slovenský národopis, Historický časopis, Designum, ...).

Stav knižničného fondu k 31. 12. 2023 predstavuje 17 208 knižničných jednotiek.

 

Naj... knižného fondu

  

Najrozmernejšou knihou je Etnografický atlas Slovenska s rozmermi 500 x 470 mm, s počtom strán 124 a 535 mapami, ktorý prináša mapové znázornenie vývinu niektorých javov tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

Najmenšou knihou je Italsko-český a česko-italský kapesní slovník s rozmermi 120 x 80 mm, obsahujúci okolo 12 tisíc hesiel základnej slovnej zásoby taliančiny a češtiny.

Najhrubšou knihou je Kronika 20. storočia s 1 568 stranami. Encyklopédia je venovaná storočiu, ktoré zaznamenalo najväčší prelom v dejinách ľudstva ako aj v živote jednotlivca.

Najrozsiahlejšou knihou je Ottův slovník náučný. Ilustrované encyklopedické dielo všeobecných vedomostí začalo vychádzať v roku 1888 a posledný 28 zväzok vyšiel v roku 1909. K nemu prináleží aj desať dielov - Dodatkov z rokov 1930-1940.

Najstaršou knihou je Tripartitum opus juris consuetudinarii inchyti regni Hungariae ... (kniha právnych noriem), s rokom vydania 1517 od autora Štefana Verbőciho, ktorú zostavil z poverenia kráľa Vladislava II. a Uhorského snemu. Kniha patrí do historického knižného fondu múzea a je zaradená do archeologického fondu.