HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Zoológia

Zoológia

Charakteristika

Najväčšiu časť zbierok predstavujú ráčiky - Crustacea. Z prastarého radu hlbinoviek - Bathynellacea - sú dokladované dva druhy žijúce v tunajších podzemných vodách. A to Bathynella natans a Parabathynella stygia. Z rôznorožcov - Amphipoda boli zistené tri druhy slepých studničných krivákov z rodu Niphargus. Z rovnakonožcov - Isopoda sa v niektorých studniach našla, zo Slovenska opísaná biela slepá žižavica (Proasellus slavus). Pre štrbinové podzemné vody sú typické slepé biele štíhle veslonôžky zo skupiny plaziviek - Harpacticoidea, z ktorých tu nachádzame množstvo druhov.

Pomerne bohatá je aj zbierka hmyzu. Z chrobákov vzácny fúzač alpský (Rosalia alpina), typický pre staré bučiny ako monofág.

Z množstva druhov vtákov pre karpatskú lesnú faunu je pozoruhodný tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix). Na miestach, kde pôvodné bučiny nahradili vysadené smreky, smrekovce je významná orešnica perlovaná (Nucifraga caryocatactes), krivonos obyčajný (Loxia curvirostra), králiček zlatohlavý (Regulus regulus), kôrovník dvojprstý (Certhia brachydactyla). Z cicavcov medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx).

Z oblasti lesostepí sa v zbierkach nachádza z rovnakokrídlovcov vzácna a zavalitá cikáda viničná (Tibicina haematodes). Z chrobákov fúzač trávový (Dorcadion fulvum), roháč obyčajný (Lucanus cervus), larvy ktorého žijú v starých duboch.

Zo vzácnych druhov vtákov, včelárik zlatý (Merops apiaster) a dudok chochlatý (Upupa epops). V údoliach v blízkosti tokov a jazierok boli nájdené vzácne druhy vtákov, ako rybárik riečny (Alcedo atthis), vodnár obyčajný (Cinclus cinclus), kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus), ktorá si robí typické vreckovité hniezda zavesené na tenkých konároch vŕb. Z cicavcov veľmi vzácna vydra riečna (Lutra lutra).

Najväčší podiel na zhromaždení viac ako sto tisíc kusov rôznych skupín živočíchov má RNDr. Ján Brtek.

Zaujímavosti

Naj... zoologických zbierok

Najrozsiahlejšiu zbierku bezstavovcov predstavujú ráčkovce (Crustacea) v počte 59 522 kusov.

Najťažším exemplárom je medveď hnedý (Ursus arctos), zastrelený v sebaobrane v roku 1988 na Suchej Duši pri Tužine, s dĺžkou tela 200 cm a váhou približne 400 kg.

Najvzácnejšími druhmi bezstavovcov sú pavúk - strehúň škvrnitý (Lycosa signoriensis), motýľ - jasoň červenooký (Parnasius apollo), chrobák - fúzač alpský (Rasalia alpina) a rovnakokrídlovec - cikáda viničná (Tibicen haematodes).

Najvzácnejšími druhmi stavovcov sú včelárik zlatý (Merops apiaster), kraľa belasá (Coracius garrulus), murárik čevenokrídly (Tichodroma muraria), kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus), bocian čierny (Ciconia nigra) a vydra riečna (Lutra lutra).

Najväčším exemplárom je jeleň obyčajný (Cervus elaphus).

Najstarším a zároveň najrozsiahlejším súborom stavovcov sú vtáky získané do zbierok v priebehu rokov 1954 - 1960.