HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Fotonegatívy

V knihe fotonegatívov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi najstarší záznam pochádza z roku 1988, kedy bola časť negatívov delimitovaná z Múzea Bojnice, ale ich vznik je podstatne starší a v podstate je spojený s dátumom vzniku Krajského nitrianskeho múzea v Bojniciach.

Dokumentačný fond fotonegatívov v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi sa delí na dve veľké skupiny: negatívy terén a negatívy zbierkových predmetov. Negatívy muzeálnych predmetov majú tri prírastkové knihy, v ktorých je zapísaných 20 455 evidenčných čísiel. Negatívy terénu sú zaprírastkované v štyroch prírastkových knihách v počte 14 115 evidenčných čísiel. Väčšina negatívov má rozmery: 6x6, 24x36 alebo 9x12. Vo fonde negatívov možno objaviť praveké misy, nádoby, bronzové prstene, črepy, čepce, strieborné gombíky, spony, modrotlačiarske formy, rôzne medaily, odznaky, pušky a množstvo iných predmetov zo zbierkového fondu. Negatívy terénu sú vzácnymi dokladmi nedávnej minulosti. Zachytávajú obraz zmien v živote spoločnosti, ale sú aj zaznamenaním podmienok vývoja prírody.

Obe skupiny fotonegatívov sú pomôckami pri tvorbe rozmanitých prezentačných aktivít múzea. Často však slúžia aj ako porovnávací materiál pri plnení výskumných úloh a neraz aj pre potreby rozmanitých úradov a inštitúcií.