HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Správa o seminári kronikárov

Po stáročia bola kronika jediným pramenným dokladom kultúrnych a spoločenských aktivít nielen miest a obcí, ale aj spoločenstiev a zoskupení, je obrazom spôsobu života, podkladom pre spracovanie nielen odborných, ale aj populárnych článkov a štúdií. Na tom, aby si kronika udržala svoje jedinečné postavenie medzi zdrojmi a poskytovala špecifický druh informácií i v budúcnosti, sa podieľa akreditovaný školiteľský cyklus seminárov Na pomoc kronikárom, ktorý pravidelne organizuje Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.

Tohtoročnou témou seminára bol Archívny dokument ako prameň pri práci kronikára. Archív Bojnice má v starostlivosti 864 fondov a zbierok s rozsahom rokov 1415 až 2016. Šesťstoročný časový sled ponúka kronikárom dokumenty z rôznych oblastí života. V archíve v Bojniciach tak možno nájsť písomnosti k najstarším dejinám mestečka Bojnice (1366) 1572 - 1927, mestečka Nitrianske Pravno 1651 - 1876, obce Nedožery 1633 - 1874, obce Brezany 1733 - 1910 a mnohých ďalších obcí, administratívnych jednotiek a orgánov spadajúcich pod archívne pracovisko. O čulom hospodárskom živote a významnom podiele remeselnej výroby na podobách novoveku prezrádzajú mnohé archivované cechálie.

V piatok 21. júna 2024 predpoludním kľuč k archívnym dokumentom v zrozumiteľnej forme podala archivárka Mgr. Miroslava Boboková (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice). Jej domovský bojnický archív môže verejnosť navštíviť kedykoľvek, vstupom a vypísaním žiadosti sa z obyčajného človeka stane bádateľ. Seminár v rámci hlavnej témy priniesol množstvo podtém na ďalšie spracovanie v kronikách. Lektorka poukázala na evidencie reprezentujúce najmä fondy notárskych úradov v lokalitách okresu a okresných úradov v Prievidzi, dobovú dokumentáciu a podobne. Pre každú kroniku, najmä pre obrazovú zložku, by prínosom určite boli aj zmienené zbierky hospodárskych plánov, projektových dokumentácií i fotografií. Často sa v obciach (i mestách) na hornej Nitre stáva, že v kronike chýba niekoľkoročný záznam. Na prvý pohľad nedostupné, chýbajúce informácie o obci (či meste) pomôže dohľadať práve príslušný archív. Na seminári tiež exkluzívne odzneli podrobnejšie informácie o mestách a obciach, ktoré potvrdili svoju účasť. Lektorát Mgr. Miroslavy Bobokovej pootvoril ďalšie dvere do sveta archívnych dokumentov, prispievajúcich ku kvalitnejšie i kvantitatívnejšie vypracovaným kronikám.

Hornonitrianski múzejníci sa už teraz ako organizátori tešia na budúce stretnutia kronikárov v roku 2025.

Spracovali: Mgr. Miroslava Kováčová, Jozef Pekár

Fotogaléria

7 fotografií