HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Ďalšia úspešná akvizícia múzejnej knižnice

Po ročnej absencii Hornonitrianske múzeum v Prievidzi nadviazalo na predchádzajúcu kontinuálnu projektovú činnosť novou aktivitou. Na sklonku februára 2023 zareagovalo na Výzvu č. 8/2023 podaním žiadosti o dotáciu v aktuálnej štruktúre podpory Fondu na podporu umenia (program 5 Pamäťové a fondové inštitúcie, podprogram 5.1.4 Akvizícia knižníc). Žiadosť Akvizícia odborných publikácií do fondu múzejnej knižnice 2023 bola podporená sumou 1 000 eur!

Rozhodnutie riaditeľa FPU o pridelení finančných prostriedkov

Realizácia akvizície bola naplánovaná na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2023. Predbežný harmonogram obsahoval zostavenie priebežne aktualizovaného zoznamu odborných titulov, užšiu selekciu zoznamu, výber dodávateľov s najvýhodnejšími podmienkami, samotný nákup, katalogizáciu, značenie zväzkov a začlenenie nových prírastkov do voľného výberu s možnosťou prezenčných výpožičiek a štúdia pre externých užívateľov i interných absenčných výpožičiek pre zamestnancov múzea.

Postupne prichádzajúce zásielky - balíky kníh Postupne prichádzajúce zásielky - balíky kníh

Na prelome októbra a novembra 2023 bol už projekt akvizície knižničného fondu múzea v plnom prúde. Do múzejnej knižnice postupne dorazilo šesť zásielok - zblízka, zväčša z produkcie múzeí a osvetových zariadení (Ľubovnianske múzeum, Múzeum SNP, Podpolianske osvetové stredisko, Slovenské národné múzeum), i z ďaleka, konkrétne od západných susedov, kde sídli informačný portál iUmění.cz i Internetové kníhkupectvo Megaknihy. Balíky menšie i väčšie, obsahujúce jednu i takmer štyridsať kúskov kníh, balíky plné odborných publikácií z oblasti prírodných vied i spoločenskovedných disciplín zastúpených v múzeu zbierkami, ale i množstvo výnimočných múzejných a muzeologických publikácií, podrobne riešiacich rôznorodé otázky múzejníctva či technické postupy pri konzervátorských zásahoch pri samotnej ochrane múzejných zbierok. Monografické i súborné tematicky príbuzné diela, všeobecné i konkrétne zamerané syntézy. Novinky, osvedčené tituly, unikáty či knižné dokumenty, ktoré by mali byť povinnou výbavou každej knižnice. Proste ďalší čriepok do mozaiky vzdelanostného systému, malá časť zo všetkého, čo špeciálna knižnica múzea i samotné regionálne múzeum, respektíve návštevníci, čitatelia, bádatelia a užívatelia oboch potrebujú a vyhľadávajú. Za sprostredkovanie neraz malonákladových a v bežnej distribúcii nedostupných kníh dodávateľom vďaka!

 Z nových knižničných prírastkov Z nových knižničných prírastkov

Dotácia z Fondu a povinná spoluúčasť vytvorili rozpočet projektu, pričom 20 % z pridelenej podpory bolo vyčlenených na nákup titulov vydaných s podporou Fondu, prípadne titulov z edičnej produkcie subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Jednotlivé zväzky budú čoskoro dostupné v múzejnej knižnici k prezenčnému štúdiu

Konečná suma akvizície múzea v roku 2023 dosiahla 1 326 eur (zaokrúhlene), za ktoré do 17-tisícového knižničného fondu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi pribudlo viac ako osem desiatok nových knižničných jednotiek. Ich kompletný zoznam prináša v prílohe aktuality priložený dokument vo formáte PDF, obsahujúci identifikačné údaje o knižničnom dokumente (prírastkové číslo, meno autora, názov, miesto vydania, vydavateľ, rok vydania a predmetové heslá) spolu s aktívnym odkazom do online katalógu.

Fond na podporu umenia (logo)

Projekt Akvizícia odborných publikácií do fondu múzejnej knižnice 2023 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

2024 © Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Jozef Pekár, knihovník
Mgr. Zita Radosová, dokumentátorka