HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

ART DECO DO MÚZEA 2

Základné informácie:

ART DECO DO MÚZEA 2 je projekt, ktorým Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v roku 2020 úspešne zažiadalo o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia. Realizácia projektu v rámci programu 5.2.2 Akvizícia múzeí bola naplánovaná na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2020.

Popis:

Akvizičný program múzea stanovuje kritériá pre posúdenie potenciálneho zbierkového predmetu, sleduje jeho výpovednú a dokumentačnú hodnotu a súčasne posudzuje i ďalšie kvantitatívne i kvalitatívne znaky. Do procesu akvizícií neraz vstupujú i samotní súkromní zberatelia, usilujúci o zachovanie výsledkov ich zberateľskej vášne priamo v regióne, z ktorého pochádzajú. To je prípad vzácnej a rozsiahlej kolekcie predmetov z obdobia Art-deco, zhromažďovanej súkromnou osobou od sedemdesiatych rokov 20. storočia. Kolekcie predmetov v počte 292 kusov, ktoré sú výstupom projektu, sú profilované ako zbierka českého a slovenského medzivojnového úžitkového umenia s prvkami dekoratívneho umenia. Obsahuje však aj jedinečné, špičkové diela zahraničnej produkcie a excelentných dizajnérov. Zahŕňa bežný i luxusný úžitkový porcelán i keramiku viacerých výrobných spoločností - produkty firiem Pirken Hammer Březová, Schlaggenwald Horní Slavkov, Dittmar Urbach Teplice, PULS Schlackenwerth (Ostrov nad Ohří), Lenhart & Sohn Altrohlau (Stará Role) a ďalších. Základným zámerom projektu je zachovanie vzácnej kolekcie predmetov v štýle Art-deco, zhromaždenej súkromným majiteľom, jej zaradením do zbierkového fondu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Začlenenie zachovaných artefaktov v počte 292 kusov do múzejných zbierok počíta s obohatením budúcich expozícií a prezentačných programových aktivít múzea. Cieľovými skupinami projektu sa stanú nielen záujemcovia z radov odborníkov, ale aj široká návštevnícka verejnosť.

Rozpočet:

8 550,- €