HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Historiae Superior Nitriensis (2007 - 2023)

Historiae Superior Nitriensis (2007 - 2023)

V roku 2005 vstúpilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi do jubilejného 20. roku pôsobenia na území mesta Prievidza. Pri slávnostnom otvorení nových priestorov múzea v máji toho istého roku bola sprístupnená i expozícia s názvom 1985 - 1586. Hornonitrianski múzejníci ju po dlhých rokoch strádania zamýšľali predovšetkým ako dar samým sebe, s dočasným trvaním (číselné údaje v názve znamenali rok vzniku múzea a počet dní, počas ktorých múzeum fungovalo bez vlastných výstavných priestorov a nútene využívalo možnosti panelových výstav a úzkej spolupráce s kultúrnymi ustanovizňami a samosprávou hornonitrianskych miest a obcí). Už o dva roky neskôr mala premiéru prvá "stála" expozícia Historiae Superior Nitriensis. (Múzeum v tom období pôsobilo už piaty rok v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku, tá sa síce pozitívne odrazila v jeho činnosti, avšak neúčelová "nová" budova sídla múzea problémy s priestormi riešila len čiastočne.)

Historiae Superior Nitriensis alebo "História hornej Nitry" na ploche 73 m2 v zrozumiteľnej skratke predstavovala prírodné pomery i historické dianie v regióne horná Nitra, tvorenom 52 lokalitami okresu Prievidza a 23 lokalitami okresu Partizánske. Autorské dielo prírodovedných a spoločenskovedných odborných zamestnancov múzea ponímalo celok začlenený do Trenčianskeho kraja, v rámci expozičnej činnosti tým napĺňalo jedno zo základných poslaní regionálnej inštitúcie. Ako celok expozícia návštevníka prostredníctvom archeologickej, historickej, etnologickej, numizmatickej, ale i geologickej a zoologickej sekcie informovala o vývoji prírody a spoločnosti hornej Nitry od prvopočiatkov poznačených mnohostrannými kultúrnymi vplyvmi, prvých písomných zmienok o mestečkách a obciach, urputných zápasov o získanie či potvrdenie mestských privilégií cez významný podiel cechov a remeselnej výroby na podobách novoveku, pulzujúce národopisné zázemie a všadeprítomného ducha prírody až po históriu nedávnej minulosti či dokonca súčasnosti.

 

V máji roku 2015, po ôsmich rokoch trvania a, z pohľadu dnešných dní, práve v polovici existencie došlo k naplneniu niektorých predstáv a modernizačných trendov v podobe revitalizovanej inštalácie stálej expozície - rozšírenie a doplnenie o interaktívne grafické prvky i skvalitnenie spôsobu inštalácie zbierkových predmetov či neskoršie oživenie desiatok múzejných objektov v prehľadnej vizualizácií, ktoré ani zďaleka nemali byť posledné. V ďalšom období však pretrvávajúce finančné, priestorové, kapacitné problémy a napokon i neblahé pandemické okolnosti viacero zámerov ohľadom inovácií znemožnili. Napriek tomu revitalizovaná podoba expozície poskytovala prezentáciu nových, neznámych dimenzií známych tém a konštrukčné možnosti umožňovali realizáciu priekopníckych foriem regionálneho vzdelávania i uplatnenie obrazovo-textovej zložky ako lokálneho informačného zdroja. Na podmienky regionálneho múzea revolučné prvky, dosiahnuté vhodným využitím muzeopedagogických aspektov i obohatením o citlivo navrhnuté trojrozmerné virtualizácie jednotlivých exponátov však zostali len v polohe nenaplnených snov.

Medzinárodný deň múzeí pripadá každoročne na 18. mája. Takmer na deň presne so sviatkom všetkých múzejníkov symbolicky stála expozícia Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi uzatvára svoju šestnásťročnú kapitolu. Vyprázdnené expozičné priestory nezostanú dlho bez využitia, už od 30. mája 2023 v nich bude prístupná aktuálne pripravovaná výstava (Svet v kocke), vzápätí nemalú výstavnú plochu využijú i ďalšie plánované podujatia.

Najmenší návštevníci múzea, "naturisti", ani milovníci fauny či odborníci v oblasti prírodných vied však nemusia úpieť. Zoologická časť prírodovednej sekcie expozície zostane zachovaná naďalej v pôvodnej podobe ako "Zookútik".

Čo dodať na záver - éra stálej expozície Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi končí, múzejníkov čaká množstvo zárezov do výstavnej činnosti, a do blízkej budúcnosti snáď i nový expozičný zámer, ktorý sa bude môcť merať s prezentáciami starších, skúsenejších i etablovanejších múzeí. Zostáva len poďakovať za viac ako poldruha desaťročia, počas ktorého Hornonitrania, Slováci i cudzinci Historiae Superior Nitriensis navštevovali, hádam zodpovedala nejednu ich otázku na dejinnú udalosť i prírodné taje, ba prekvapila čímsi, čo by nikdy nečakali. Dovidenia!

Fotogaléria

63 fotografií