HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Socha sv. Jána Nepomuckého v Beznákovej Vsi

Obec Beznákova Ves sa dnes na mapách nenachádza, napriek tomu ju obyvatelia Diviak nad Nitricou, ktorých súčasťou sa stala v 19. storočí, stále presne lokalizujú (a volajú Besnákova Ves). Pôvodne zemepanská obec prvýkrát zmienená v roku 1432, teda pred 590 rokmi, sa ako samostatná obec spomína ešte v roku 1828. Hoci obec i jej kostol zanikli, ich bytie dokladá viacero pamiatok.

Socha sv. Jána Nepomuckého v Beznákovej Vsi

Sedem sôch z barokového kostola, ktorý bol v 18. storočí v Beznákovej Vsi postavený a už v roku 1811 asanovaný, dnes dotvára interiér Kostola všetkých svätých v Diviakoch nad Nitricou. Vo farskom kostole je aj náhrobný kameň rodiny Besnákovej, ktorá niekdajšiu obec vlastnila, umiestnený pod emporou na južnej stene lode. Epitaf z roku 1674 zdobí ďatelinový kríž.

Socha sv. Jána Nepomuckého v Beznákovej Vsi

Najpôsobivejšia zo zachovaných výtvarných diel z lokality je kamenná plastika sv. Jána Nepomuckého, situovaná medzi lipami za družstvom. Podľa zverejnených prameňov vznikla v 18. storočí na náklad Michala Besnáka, titulárneho biskupa a nitrianskeho kanonika. Elegantná, subtílna figúra svätca s dobre zachovanými detailmi je profesionálna sochárska práca, prevyšujúca bežnú produkciu regionálnych výtvarníkov.

Socha sv. Jána Nepomuckého v Beznákovej Vsi

Svätý Ján Nepomucký, pôvodne Ján z Pomuku pri Plzni, žil v 14. storočí. Pôsobil ako notár a kňaz, spovedník kráľovnej. Podľa katolíckych prameňov odmietol prezradiť spovedné tajomstvo, bol mučený a utopený. Za svätého ho vyhlásili v roku 1729 a následne sa rozvinulo jeho uctievanie najmä v nemecky hovoriacich krajinách, na území dnešného Česka a Slovenska. Postupne vznikali prícestné sochy svätca, zobrazovaného ako kňaz, umiestňované najmä pri vode a označené atribútmi: päť hviezd okolo hlavy, jazyk, prst cez ústa, kotva, most, palma, ryba, rieka či kríž v ruke.

Socha sv. Jána Nepomuckého v Beznákovej Vsi

V období zrodu diela pôsobili na hornej Nitre - pre vznikajúce a obnovované sakrálne objekty - kvalitné sochárske dielne, s čím môže súvisieť tunajšie účinkovanie autora. Starostlivo prepracované prvky odevu, atribútu kríža i tváre sú tvorené pomerne ostro rezanými líniami. Vo výraze svätca sa odráža snaha o zachytenie charakteru osobnosti i jej aktuálneho psychického rozpoloženia.

Socha sv. Jána Nepomuckého v Beznákovej Vsi

Plastika je umiestnená na dvoch podstavcoch so samostatnými podestami. Dolný stĺp s jednoduchou hlavicou a pätkou je pravdepodobne novší, po obvode lineárne dekorovaný. Menší, horný podstavec má obitú povrchovú vrstvu a jeho podstava plynulo prechádza k záhybom sutany svätca.

Socha sv. Jána Nepomuckého v Beznákovej Vsi

Socha sv. Jána Nepomuckého podlieha poveternostných podmienkam a vyžaduje zabezpečenie záchrany pred hroziacou deštrukciou.

 

Spracovala: Mgr. Jaroslava Kupčoková