HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Trenčiansky samosprávny kraj
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta


"Riaditeľ/riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi"

Miesto práce: Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Termín nástupu: marec 2024

Termín zasielania žiadostí: 26. 2. 2024

Druh pracovného pomeru: výberové konanie sa vypisuje na obsadenie manažérskej pracovnej pozície v zariadení – múzeu, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Uchádzač o pracovné miesto musí:

 • byť bezúhonný
 • spĺňať kvalifikačné, odborné a morálne predpoklady na požadované miesto
 • byť odborne spôsobilý, samostatný, sebavedomý, flexibilný, cieľavedomý, svedomitý, vedieť riešiť odborné problémy, komunikatívny
 • flexibilita
 • samostatnosť
 • bezúhonnosť
 • kreativita a prezentovanie
 • pozitívna orientácia na verejnosť a návštevníka
 • schopnosť pracovať v kolektíve

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • 5 rokov praxe v príslušnej oblasti, alebo 3 roky riadiacej praxe,
 • ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
 • nevyhnutná znalosť zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o múzeách a galériách“)
  základný prehľad platnej legislatívy - zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších zákonov súvisiacich s výkonom práce štatutára organizácie.

Iné kritériá a požiadavky:

 • pmanažérske zručnosti,
 • osobnostné predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • všeobecný rozhľad a orientácia v oblasti múzejníctva, kultúry,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná,
 • publikačná činnosť vítaná,
 • vodičské oprávnenie skupiny "B".

Ďalšie informácie:

 • obsadzovaná pozícia je obmedzená päťročným funkčným obdobím a dobou určitou danou uvoľnením riaditeľa múzea na verejnú funkciu,
 • predpoklady musí uchádzač spĺňať po celý čas výkonu funkcie štatutára.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis spolu s prehľadom doteraz vykonávanej praxe,
 • motivačný list,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vypracovaný projekt rozvoja organizácie v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Odmeňovanie je podľa podmienok stanovených zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat od 1 800,- eur v závislosti od odbornej praxe.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi.

Na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Obálku označiť v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ - VK riaditeľ HNM v PD".

alebo

E-mailom:
personalne@tsk.sk

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 26. 2. 2024. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je marec 2024.


V Trenčíne dňa 26. 1. 2024

Ing. Jaroslav Baška
predseda