HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Minerály - majstri tvarov a farieb

Termín: od 22.9.2022, 08:00 do 22.1.2023, 17:00 v čase otváracích hodín múzea

Nerasty sú jedinečné svojim špecifickým chemickým zložením, kryštálovou štruktúrou a vlastnosťami. Spoločne s horninami predstavujú základné stavebné jednotky zemskej kôry. Dnes je známych 5 400 minerálov a ich počet nie je konečný, pretože každý rok sa objaví a popíše okolo päťdesiat nových. Geológovia sú v súčasnosti schopní identifikovať akýkoľvek minerál prostredníctvom množstva analytických metód.

Minerály, oplývajúce neobmedzenou paletou farieb, veľkostí, tvarov kryštálov a v neposlednom rade i využiteľnosťou, si podmaňujú ľudí od nepamäti. Prvým geológom i mineralógom bol človek neandertálsky. Vo svojom okolí už pred tisíckami rokov cielene vyhľadával úlomky tvrdých nerastov, ktoré využíval k výrobe pracovných nástrojov. V ďalšej etape vývoja ľudskej spoločnosti neušli pozornosti človeka pestrofarebné trblietajúce sa nerasty či ťažké farebné kamene - rudy. Ani po tisícročiach sa ľudstvo nevie zaobísť bez nerastných surovín. Minerály dodnes hrajú podstatnú úlohu v našom každodennom živote i v najmodernejších odvetviach priemyslu.

V poslednej dobe dochádza k renesancii vzťahu ľudí k prírode, k objavovaniu a ochrane anorganických prírodnín vrátane minerálov. Všetkým takýmto nadšencom je určená výstava Minerály - majstri farieb a tvarov, ktorej cieľom je zoznámiť návštevníkov so známymi i nemej známymi nerastami z regionálnych, slovenských i zahraničných lokalít. Výstavné podujatie je zostavené z viac ako 350 exponátov zo zbierok múzea, doplnených textovými informáciami definujúcimi základné pojmy. Medzi vystavenými vzorkami sa nachádzajú minerály všetkých tried Strunzovho mineralogického systému, pričom hojné zastúpenie medzi nimi majú nerasty z tried oxidov, karbonátov, sulfidov a silikátov. Z oxidov je to jeden z najznámejších a najrozšírenejších minerálov - kremeň a jeho farebné odrody. Karbonáty sú reprezentované najmä kalcitom, sideritom či malachitom a azuritom. Z triedy sulfidov sú to prevažne rudné minerály - galenit, sfalerit, pyrit, rumelka. Početné sú i živce, sľudy, amfiboly, pyroxény a granáty, minerály z triedy silikátov. Spomedzi nerastov predstavených na výstave upútajú rôzne podoby kalcitu, ale i farebne pestrá paleta odrôd kremeňa vrátane variet opálu z regiónu i mimoregionálnych nálezísk. Zaujímavými sú jedinečné slovenské minerály libethenit, devillín, tyrolit a iné nerasty z historicky známych a klasických mineralogických lokalít Slovenska.

Výstava popularizujúca zložitú geologickú disciplínu - mineralógiu potrvá do konca roka 2022. Jej súčasťou budú i kombinované podujatia spojené s praktickým poznávaním a skúmaním vlastností nerastov, určené najmä školskej mládeži.

Spracovala: Ing. Katarína Keratová

 


Pozvánka


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Ing. Katarína Keratová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi