HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Z geologického archívu Zeme

Z geologického archívu Zeme

Termín: od 1.6.2020, 08:00 do 10.8.2020, 17:00 v čase otváracích hodín múzea

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi otvára svoje brány novou výstavou Z geologického archívu Zeme, ktorou pozýva širokú návštevnícku verejnosť na exkurziu pravekom života.

Zem ako vesmírne teleso vzniklo v procese tvorby slnečnej sústavy pred 4,6 miliardami rokov. V priebehu geologického vývoja planéty sa mnohokrát menilo rozloženie kontinentov a oceánov, klimatické pomery a samozrejme svet rastlín i živočíchov. Rozmanité, často podivuhodné ekosystémy, existujúce v jednotlivých érach, v dôsledku prírodných katastrof zanikali a vytvárali sa nové. Celá geologická minulosť Zeme je preto rozčlenená na éry, z ktorých každá je charakteristická svojim jedinečným fosílnym záznamom či určitým typom vyhynutého spoločenstva organizmov. Skameneliny fauny a flóry, rovnako ako i sedimentárne horniny, v ktorých sa fosílie nachádzajú, spoločne vytvárajú "geologický archív Zeme". Ten umožňuje spoznávať vyhynuté organizmy, analyzovať praprostredie, v ktorom živočíchy a rastliny existovali, a príčiny ich zániku.

Poznávanie histórie Zeme v múzeu umožnia tri stovky unikátnych exponátov organizmov, ktoré skameneli v čase. Dôraz sa kladie na vyhynutých zástupcov fauny a flóry objavených najmä na Slovensku a v strednej Európe. Vystavené sú početné fosílne skupiny bezstavovcov - hlavonožce, lastúrniky, ulitníky, ramenonožce, koraly, prvoky, ale i všetkým dobre známe článkonožce - trilobity. Zo stavovcov sú prezentované kostrové zvyšky chobotnáčov, kopytníkov, šeliem či rýb. Bohaté zastúpenie majú i skamenené rastliny od výtrusných, nahosemenných až po krytosemenné formy. Prezentáciu dopĺňajú základné typy hornín charakteristické pre jednotlivé geologické obdobia. Výstižné texty zachytávajú najdôležitejšie medzníky premien planéty a života na nej v historických periódach, príčiny vymierania organizmov v minulosti, ale i vízie života v budúcnosti. Doplnkom sú mapy pohybu a zmien prakontinentov od starohôr až po súčasný stav. Oživujúcim prvkom je "špirála geologického času", ktorá zobrazuje vývoj fauny a flóry od prvohôr až po štvrtohory prostredníctvom "vedúcich" skupín organizmov, ktoré milióny rokov ovládali vodu, vzduch i pevninu, náhle vymizli a boli nahradené inými.

Originálna výstava o premenách modrej planéty, o fosílnych organizmoch a horninách, ktorú autorsky pripravila múzejná geologička Ing. Katarína Keratová, určite poteší všetkých milovníkov záhad geologickej histórie Zeme. Je priam šitá na mieru žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl na doplnenie učiva prírodopisu, ktorého výuka bola so známych dôvodov obmedzená. Veď nie nadarmo sa hovorí, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Neváhajte a príďte. Tešíme sa na Vás.

Výstavné podujatie bude sprístupnené od 1. júna 2020 v priestoroch múzea na Košovskej ceste 9 v Prievidzi.

 


Pozvánka


Miesto konania

priestory Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Zabezpečuje

Ing. Katarína Keratová

Organizátor

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Fotogaléria

5 fotografií