Hlavná stránka / Aktuality / Fond na podporu umenia 2016 / Akvizícia súboru papierových betlehemov

Akvizícia súboru papierových betlehemov

Základné informácie:

Akvizícia súboru papierových betlehemov je projekt, ktorým Hornonitrianske múzeum v Prievidzi v roku 2016 úspešne zažiadalo o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia. Realizácia projektu v rámci programu 6.2.3 Akvizícia múzeí a galérií bola naplánovaná na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2016.

Cieľ:

Súčasná skladba zbierkového fondu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi je mimoriadne rôznorodá, každá odborná skupina fondu však má ucelenejšie, vyprofilovanejšie súbory. Ich systematickým rozširovaním sa formujú ucelené zbierky, poskytujúce poznatky k viacerým tematickým oblastiam poznania vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry. Pôvodne iba jeden kus betlehemu v historickom fonde a päť kusov betlehemov v etnologickom fonde sa v poslednom období rozšíril o takmer štyri desiatky ďalších - dnes múzejná kolekcia výtvarného stvárnenia narodenia Ježiša predstavuje 48 kusov. Akvizícia ďalších betlehemov z materiálovej skupiny - papier prispeje k skvalitneniu fondu, vytvorí priestor na jeho vedecké zhodnotenie a súčasne sa stane vhodným predpokladom pre budúce prezentácie. Výstavy zamerané na predstavenie predmetov k tradičným vianočným obradom patria vždy k tým najúspešnejším. S kolekciou múzejných betlehemov sa múzeum prezentovalo na spoločnej výstave múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja i v partnerskom múzeu v Šumperku. Záujem o zapožičanie tohto druhu muzeálií však rastie aj zo strany ostatných múzeí.Fond na podporu umenia

Výsledky:

Výsledkom projektu je skvalitnenie časti zbierkového fondu a jeho doplnenie o ďalšie kusy. Obohatený súbor tak nepochybne bude patriť k unikátom múzea, pretože už dnes jestvujúca kolekcia tlačených betlehemov, v ktorej možno nájsť aj presne definované autorské produkcie s konkrétnym datovaním, je osobitná a podľa dostupných poznatkov v zbierkach slovenských múzeí v takejto forme a v takom rozsahu ojedinelá. Získané jednotliviny v počte 11 kusov podľa predpokladu posilnia prezentačné programy múzea, pripravované každoročne v predvianočnom období.

Cieľové skupiny:

Múzeá dokážu predstaviť svoje fondy v storakých podobách a pritom určiť aj smerovanie k návštevníkom. Získanie kolekcie betlehemov vytvorí predpoklady pre budúcu tvorbu rozmanitých prezentácií aj s orientáciou na školopovinnú mládež, pričom nie sú vylúčení ani záujemcovia z odborných kruhov.

Rozpočet:

1.260,- €