HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Kronikárske (po)rady II.

Potreba zachovať písomný záznam o udalostiach, dejoch, osobnostiach vo všetkých sférach spoločenského života v jednotlivých mestách/obciach stála pri zrode mestských/obecných kroník. Ak neodškriepiteľným špecifikom dnešnej doby je znalosť práce s počítačom a internetom, prípadne orientácia v online databázach, skutočnosť, že informačné a komunikačné technológie sa stali každodenným pomocníkom kronikára, musí byť vo väčšej či menšej miere akceptovaná. Analogické či digitálne zápisy v kronike tak naďalej zostávajú cenným materiálom a zdrojom informácií pre bádateľov.

 

II. Elektronicky vedená kronika

Subjektom samosprávy, ktoré sledované obdobie vo výsledku končia s obsiahlym ročným kronikárskym záznamom sa odporúča elektronicky vedená kronika. Tak ako v prípade ručne písaných kroník, aj štandardný obsah elektronickej kroniky má zachytávať celé dianie v meste/obci. "Moderný" zápis má oproti "klasickému" viacero výhod (+), ale i nevýhod (-).

+ ľahké prespisy textov - stále pretrvávajúca neznalosť práce s počítačom
+ pri vhodnej voľbe písma bezproblémová čitateľnosť - strata autenticity ročne písanej kroniky
+ jednoduché vyhľadávanie v texte (kombinácia kláves Ctrl+F = vyhľadávanie výrazu alebo časti slova) - občas náročnejšia práca v elektronickom prostredí
+ efektívne spracovanie príloh a ilustrácií, fotografií - deformácia podkladov a práca s nekvalitným materiálom
+ možnosť tvorby neobmedzeného počtu kópií zápisu - nezvládnuté dokumentačné parametre pri tlači zápisov

 

1. Spracovanie textu vrátane formátovania
Hoci súčasné technológie poskytujú hneď niekoľko možností, ako s textom pracovať - vytvárať, upravovať, formátovať -, najpoužívanejším (a užívateľsky najzrozumiteľnejším) softvérom súčasnosti je Microsoft Word, textový procesor od firmy Microsoft, súčasť kancelárskeho balíka Microsoft Office. Formátový výstup z neho je nepísaným "štandardom" nielen v administratívnej v komunikácii a okrem iného poskytuje viacero nástrojov a prednastavení, ktoré ocení i nejeden kronikár.

Štýly - pri písaní elektronickej kroniky je to veľmi užitočný materiál, ponuka štýlov je široká, navyše je štýly možné upravovať a vytvárať nové.

Štýly formátovania

Vytvorenie obsahu - nástroj figuruje na karte Referencia - Obsah, umožňuje výber jedného z predvolených obsahov. Obsah sa následne vytvára automaticky. Kronika by mala bežne zahŕňať demografiu mesta/obce s činnosťou samosprávy, hospodársky život, školstvo, kultúru, sociálnu oblasť, zdravotníctvo, zmienku o cirkevných organizáciách, šport, zdravotníctvo a špecifický zápis (napr. pandemické ochorenie COVID-19, časť venovaná vlastným zemepisným menám - toponomastika).

Vytvorenie obsahu

Vytvorenie obsahu ponúka konkrétne nadpisy, stačí kliknúť na určitú položku v obsahu pomocou klávesovej skratky Ctrl+klik.

Vytvorenie obsahu - položky obsahu

Ak užívateľ vykoná klik do obsahu pravým tlačidlom myši, zobrazí sa možnosť Aktualizovať obsah.

Vytvorenie obsahu - aktualizácia obsahu

Automatické vloženie strán a okrajov - kliknutie na číslo strany v záložke Vložiť pre hlavičky a päty umožňuje vybrať číslovanie na Dolnú časť strany (azda najtradičnejšie miesto na číslo strany, hoci fantázii pri rozložení strany sa medze nekladú, podmienkou ale zostáva prehľadnosť, orientácia i jednotnosť).

Číslo strany a formát

Vkladanie zlomov strán a referencií (Poznámky pod čiarou) slúžia na popísanie alebo komentovanie niektorej (ľubovoľnej) časti v dokumente. Poznámkový aparát využíva priebežné číslovanie arabskými číslicami (opäť nie nevyhnutné; možno použiť aj iný číselný, písmenový alebo špeciálny znakový rad, dôležité je však udržať zmysel a prehľadnosť odkazov).

Poznámky pod čiarouPoznámky pod čiarou

2. Tvorba grafov, základné výpočty a štatistiky
Spôsob, akým kronikár graficky spracuje a zachytí údaje a priebeh procesu či javu na kresbe, v grafe alebo diagrame, je len na ňom samom a jeho kreativite. Graf v kronikárskej práci možno použiť napríklad pri vyhodnocovaní a konečnom spracovávaní výsledkov komunálnych alebo župných volieb. Grafom sa vynikajúco zachytáva a zobrazuje i priemerný vek obyvateľov žijúcich v danej lokalite. Ideálnym pomocníkom pri požiadavke na formátovanie, filtrovanie a importovanie dát, respektíve vytváranie rozličných prehľadov a vizualizácií je tabuľkový procesor Microsoft Excel patriaci do rodiny Microsoft Office.

Pri vytvorení grafu sa ponúka možnosť výberu záložky Vložiť = Odporúčané grafy. Na karte Odporúčané grafy nasleduje výber grafu.

Tvorba grafovTvorba grafovTvorba grafov

Pokiaľ ide o tvorbu grafov pri ručne písanej kronike, sú odporúčané skôr výpočtové tabuľky.

Tip: Pre lepšiu orientáciu v otázkach kronikárstva na Slovensku vznikla na sociálnej sieti Facebook skupina Spájame kronikárov Slovenska. Členovia skupiny sa v rámci komunity oboznamujú s novinkami, dianím i celkovým kronikárskym zázemím prostredníctvom pravidelných príspevkov (napríklad webináre, každoročná celoslovenská súťaž Slovenská kronika a iné). Stránka na sociálnej sieti je z tohto pohľadu považovaná za živý a veľmi podnetný prostriedok pri písaní kroník.

FB skupinu nájdete na linku: Spájame kronikárov Slovenska.

"Tipy a rady pre kronikárov" prináša Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ako pomôcku pre začínajúcich autorov kroník. Téma mestských a obecných kroník je obsiahla, cieľom múzea je preto pokračovať v metodickej práci a prinášať užitočné rady pre ich dôkladnú prípravu i spracovanie.

 

(Pokračovanie.)

 

Pripravila: Mgr. Miroslava Kováčová