HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Kronikárske (po)rady III.

(Pokračovanie.)

 

Obec/mesto na základe ustanovenia [§] vydáva štatút pre vedenie kroniky obce a pre postavenie, plnenie úloh a povinností kronikára obce ako jednu z foriem výkonu samosprávnej činnosti obce/mesta.

 

III. Zákony - súčasné, s vplyvom na kronikárstvo

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ("zákon jednej vety")
 • Zákon č. 185/2015 Z. z. - Autorský zákon
 • Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti
 • Zákon č. 266/2015 Z. z. o archívoch a registratúrach
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/649 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - známejšie pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Zákon č. 70/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Štatút obecného/mestského kronikára

Čo by mal obsahovať:

 • vymedzenie práv a povinností kronikára
 • určenie okruhov práce kronikára a tempa činnosti (etapa 1 - konečná, etapa 2 - tvorivá), odmeňovanie jeho práce
 • deklarovanie práva kronikára na potrebné informácie (ich potrebnosť má právo posúdiť samotný kronikár, nemôže však žiadať o utajované či chránené informácie)
 • schvaľovanie a archivácia kroniky/zápisov
 • autorské a duševné práva kronikára na dielo

Čo by nemal obsahovať:

 • nemalo by sa jednať o VZN (všeobecne záväzné nariadenie)
 • vymedzenie konkrétnych kapitol zápisu
 • presun právnej zodpovednosti zo zadávateľa (napríklad samosprávy) na kronikára vrátane znášania finančných a technických či logických nákladov
 • vyjadrenia o kronike ako zamestnaneckom diele a podobne
 • ústupčivé postoje a vyjadrenia, obmedzujúce činnosť kronikára v budúcnosti

Pri príprave programovej skladby Hornonitrianske múzeum v Prievidzi uplatňuje rôzne formy aktivít a pri voľbe lektorov oslovuje známe osobnosti z oblasti spoločenských i prírodných vied so skúsenosťami v danej oblasti, pričom popri ich erudícii kladie dôraz aj na inovatívnosť. Seminár kronikárov sa uskutočňuje každoročne v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

 

Použitá literatúra:

KRUPOVÁ, Agáta. Príručka pre obecných a školských kronikárov. Prešov : Regionálne vzdelávacie centru 2013. 118 s. ISBN 978-80-971358-0-5.

Ako písať obecné a mestské kroniky. In YouTube [online]. 04.08.2022 [cit. 2022-10-18]. Dostupné na internete: <https://www.youtube.com/watch?v=nGFeZuM9_C8>. Kanál užívateľa Národne osvetové centrum official.

 

Pripravila: Mgr. Miroslava Kováčová