HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Múzejné križovatky 2

Základné informácie

Spoločný projekt múzejných partnerov - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Muzeum regionu Valašsko - v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Fond mikroprojektov.

 

Ciele projektu

Primárny cieľ

V projekte dominuje posilnenie stability partnerstva múzejníkov, výmena skúseností vo viacerých oblastiach múzejnej činnosti a súčasne sa načrtávajú možnosti ďalšej spolupráce, podporujúcej komunikáciu medzi múzejnými ustanovizňami, odborníkmi v oblasti verejnej a miestnej samosprávy i dobrovoľníkmi, usilujúcimi o zdarné pôsobenie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Realizácia plánovaných aktivít (uskutočnenie spoločnej výstavy, vydanie katalógu k nej a zostavenie spoločného propagačno-prezentačného materiálu participujúcich múzeí) podporí rast informovanosti širokej verejnosti o múzejných ustanovizniach a fondoch v ich správe, prispeje k zatraktívneniu oboch partnerských regiónov a oživí rast turizmu a aktívneho cestovného ruchu.

 

Špecifické ciele

 • Vytvorenie stabilných cezhraničných partnerských vzťahov medzi slovenskými a českými múzejníkmi s posilnením vybratých odborných činností (nadobúdanie, vedecké zhodnocovanie zverených muzeálií, ich prezentácia).
 • Posilnenie technického zabezpečenia múzejných činností zavedením inovatívnych prvkov pri prezentačných aktivitách.
 • Skvalitnenie podmienok na aktívny dialóg múzea s návštevníckou verejnosťou.
 • Šírenie poznatkov o vybratých dokladoch zhromaždených v partnerských múzeách.

 

Aktivity projektu

 • Spoločná výstava Stolička číslo 14 (a iné kúsky od Thoneta)
 • Katalóg k uvedenej výstave
 • Propagačno-prezentačné materiály múzeí v Prievidzi a vo Vsetíne
 • Propagácia projektu
 • Pracovné stretnutia realizátorov a koordinátorov projektu

Bližšie informácie o prebiehajúcich aktivitách môžete nájsť na našej webovej stránke v sekcii Aktuality a v podsekcii Podujatia.

 

Cieľové skupiny

 • odborní zamestnanci múzeí,
 • zástupcovia verejnej a miestnej samosprávy,
 • široká návštevnícka verejnosť,
 • zástupcovia subjektov cestovného ruchu.

 

Publicita a propagácia

Logo Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 Logo Európskej únie Európskeho fondu regionálneho rozvoja Spoločne bez hraníc Logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

FOND MIKROPROJEKTOV

 

Logo projektu

Logo projektu Múzejné križovatky 2

 

Fotogaléria

Pracovné stretnutia

Propagačno-prezentačné materiály

Výstava

Katalóg k výstave