HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Múzejné križovatky

Základné informácie

Spoločný projekt Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi a Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, prioritná os 1. Podpora spoločensko-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, oblasť podpory 1.6 Fond mikroprojektov.

 

Ciele projektu

Primárny cieľ

Projekt sa zameriava na posilnenie partnerstva múzejníkov, výmenu skúseností vo viacerých oblastiach múzejnej činnosti a súčasne aj na ďalší rozvoj spolupráce, podporujúcej komunikáciu medzi múzejnými ustanovizňami, odborníkmi v oblasti verejnej a miestnej samosprávy i dobrovoľníkmi, usilujúcimi sa o zdarné pôsobenie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Realizácia plánovaných aktivít podporí rast informovanosti širokej verejnosti o múzejných ustanovizniach a fondoch v ich správe, prispeje k zatraktívneniu oboch partnerských regiónov a oživí rast turizmu a aktívneho cestovného ruchu.

Špecifické ciele

 • vytvorenie stabilných cezhraničných partnerských vzťahov medzi slovenskými a českými múzejníkmi s posilnením odborných činností (vedecké zhodnocovanie zverených muzeálií, ich správa a ochrana, prezentácia a aktívny podiel v komunikácii s návštevníckou verejnosťou)
 • skvalitnenie propagácie a prezentácie múzeí na oboch stranách hranice na základe vzájomnej spolupráce
 • apel na poznanie kultúrneho dedičstva spravovaného v múzeách oboch partnerských krajov
 • podpora rastu aktívneho cestovného ruchu a turistiky

 

Aktivity projektu

 • koordinačné stretnutia realizačných tímov
 • plošná prezentácia múzeí v Prievidzi a v Zlíne
 • medzinárodná odborná konferencia s exkurziou a tvorivou dielňou
 • propagačno-prezentačný materiál múzeí v Prievidzi a v Zlíne
 • zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie

Bližšie informácie o prebiehajúcich aktivitách môžete nájsť na našich stránkach v sekcii Aktuality.

 

Cieľové skupiny

 • odborní zamestnanci múzeí
 • zástupcovia verejnej a miestnej samosprávy
 • dobrovoľníci participujúci na múzejnom dianí
 • široká návštevnícka verejnosť
 • zástupcovia profesijných múzejných ustanovizní na oboch stranách hranice

 

Publicita a propagácia

Logo Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 Logo Európskej únie Európskeho fondu regionálneho rozvoja Spoločne bez hraníc Logo Trenčianskeho samosprávneho kraja

TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM.

 

Logo projektu

Logo projektu Múzejné križovatky

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Koordinačné stretnutia

Konferencia

Plošná prezentácia partnerských múzeí

Propagačno-prezentačný materiál múzeí