HORNONITRIANSKE MÚZEUM V PRIEVIDZI

Západné Karpaty - spoločná hranica

Základné informácie

Spoločný projekt múzejných partnerov - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013. Prioritná os I.: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu. Oblasť podpory I.2.: Spolupráca a sieťovanie.

 

Ciele projektu

Primárny cieľ

Primárne je celý projekt zameraný na nadviazanie kontaktov, výmenu skúseností a vybudovanie spolupráce podporujúcej rozvoj komunikácie medzi múzejnými, prírodovednými i ochranárskymi inštitúciami pôsobiacimi v dvoch krajov prostredníctvom spoločných odborných aktivít (medzinárodné sympóziá, výmena panelových výstav i vydanie spoločnej knižnej publikácie). Tieto aktivity umožnia širokej verejnosti poznávanie špecifík najvýznamnejších častí chránených území Západných Karpát na obidvoch stranách hranice, ktoré sú prírodným dedičstvom oboch národov. Súčasne zatraktívni dané regióny, zvýši povedomie a informovanosť domácich aj zahraničných návštevníkov susediacich krajov.

 

Špecifické ciele

 • Vytvorenie cezhraničného partnerstva - vzájomne prospešných vzťahov medzi slovenskými a českými prírodovedcami múzejných a ochranárskych inštitúcií, agentúr životného prostredia, zamestnancami štátnej a verejnej správy.
 • Nadviazanie bližšej spolupráce medzi prírodovedcami v rámci krajov prostredníctvom realizácií sympózií i výstav.
 • Spropagovanie prírodného dedičstva a zlepšenie informovanosti o jedinečnostiach karpatskej prírody.
 • Zatraktívnenie regiónov zvýšením poznatkov potenciálnych návštevníkov krajov o chránených územiach, dôležitosti ich ochrany a možnostiach turistického vyžitia v rámci jednotlivých oblastí Zlínskeho a Trenčianskeho samosprávneho kraja a tým prispieť i k celkovému nárastu turizmu na oboch stranách hranice.
 • Zefektívnenie komunikácie cieľových skupín.

 

Aktivity projektu

 • Základné rokovania venované príprave koncepcií spolupráce, vrátane prípravy projektu.
 • Konzultačné stretnutia realizačných tímov aspoň raz za tri mesiace, vytvorenie termínovníka úloh a stretnutí so zadaním zodpovednosti autorov za aktivity.
 • Vytvorenie webovej stránky na propagáciu projektu a realizovaných aktivít, databáza chránených území s možnosťou dopĺňania.
 • Realizačné práce na príprave a vydaní knižnej publikácie Západné Karpaty - spoločná hranica, Klenoty prírody Trenčianskeho a Zlínskeho kraja.
 • Príprava a realizácia panelových výstav mapujúcich nevšednosti a krásy prírody: Západné Karpaty - spoločná hranica, Chránené územia Trenčianskeho a Zlínskeho kraja, ktorých prezentácia sa predpokladá v 8 obciach Trenčianskeho kraja a 8 obciach Zlínskeho kraja.
 • Príprava a realizácia 2 sympózií Západné Karpaty - spoločná hranica, na slovenskej a českej strane, pozostávajúcich z terénnych exkurzií a prednášok.
 • Vydanie samostatných zborníkov z príspevkov, ktoré odzneli na sympóziách.

Bližšie informácie o prebiehajúcich aktivitách môžete nájsť na našej webovej stránke v sekcii Aktuality a v podsekcii Podujatia.

 

Cieľové skupiny

 • prírodovední pracovníci múzeí,
 • odborníci z agentúr životného prostredia,
 • členovia ochranárskych zoskupení a dobrovoľní ochrancovia prírody,
 • zamestnanci štátnej a verejnej správy,
 • obyvatelia miest a obcí oboch regiónov.

Prínos pre cieľové skupiny

 • Vytvorenie kontaktov a nadviazanie bližšej spolupráce, ktorá sa bude rozvíjať v rámci ďalších spoločných stretnutí a pripravovaných projektov.
 • Výmena skúseností a poznatkov z vedecko-výskumných činností a poznatkov z ochrany prírody.
 • Vytvorenie priestoru pre budúcu spoluprácu v oblasti riešenia výskumných úloh, výstavných prezentácií zostavených z hmotných dokumentov - zbierkových predmetov prírodovedných oddelení múzeí.
 • Zvýšenie informovanosti o prírodnom dedičstve, pozitívny vplyv na zvýšenie povedomia verejnosti, zatraktívneniu regiónov i celkovému nárastu turizmu.

 

Financovanie

Celkové náklady 50.515,11 EUR.

 

Publicita a propagácia

Logo Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 Logo Európskej únie Európskeho fondu regionálneho rozvoja Spoločne bez hraníc